Trong quá trình quản lý trang web bán hàng, bạn muốn xuất nhanh danh sách các email của khách hàng để gửi email marketing. Tuy nhiên mặc định trên Woocommerce lại không có sẵn chứ năng này, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn tạo trường hiển thị email và nút xuất email về máy hàng loạt 1 lúc để cho thao tác xuất email về máy nhanh nhất có thể.

 • Sau khi chèn code vào thì ở mục orders của woocommerce sẽ hiển thị trường email khách hàng và nút Export xuất Emails hàng loạt chỉ với 1 click chuột như hình bên dưới
Thêm trường hiển thị email và export email hàng loạt trong order woocommerce
Thêm trường hiển thị email và export email hàng loạt trong order woocommerce
 • Lưu ý: Nếu trường Customer Email không hiển thị thì bạn nhớ tích vào như hình bên dưới ( Thật ra tắt trường đó đi thì khi nhấn vào export emails thì vẫn export emails ra được thôi, hiện ra để bạn kiểm chứng có đúng mail export ra hay không thôi ^-^ )
Nếu trường Customer Email không hiển thị thì bạn nhớ tích vào đây
Nếu trường Customer Email không hiển thị thì bạn nhớ tích vào đây

Code thêm trường và cột hiển thị email trong mục order của woocommerce

 • Bạn thêm code ở dưới vào mục funtion.php của child theme
// hien thi danh sach cot email o trang oder woocommerce 
// Thêm cột tùy chỉnh vào bảng đơn hàng
add_filter( 'manage_edit-shop_order_columns', 'custom_shop_order_column', 20 );
function custom_shop_order_column( $columns ) {
  $new_columns = (is_array($columns)) ? $columns : array();
  
  // Chèn cột "Customer Email" vào sau cột "Order Date"
  $new_columns['customer_email'] = __( 'Customer Email', 'your_text_domain' );

  return $new_columns;
}
// Hiển thị nội dung cho cột tùy chỉnh
add_action( 'manage_shop_order_posts_custom_column' , 'custom_orders_list_column_content', 10, 2 );
function custom_orders_list_column_content( $column, $post_id ) {
  if ( $column == 'customer_email' ) {
    $order = wc_get_order( $post_id );
    $email = $order->get_billing_email();
    
    if ( $email ) {
      echo '<a href="mailto:' . $email . '">' . $email . '</a>';
    } else {
      echo __( 'No email found', 'your_text_domain' );
    }
  }
}
// hien thi danh sach cot email o trang oder woocommerce
Thêm trường và cột hiển thị email trong mục order của woocommerce
Thêm trường và cột hiển thị email trong mục order của woocommerce

Thêm nút “Export Emails” vào trang order của WooCommerce

 • Để export xuất email hàng loạt về máy tính chỉ trong 1 click chuột thì bạn thêm code sau vào funtion.php của child theme
// Thêm nút "Export Emails" vào trang đơn hàng của WooCommerce
add_action('restrict_manage_posts', 'add_export_emails_button');
function add_export_emails_button() {
  global $typenow;
  if ($typenow == 'shop_order') {
    ?>
    <input type="submit" name="export_emails" id="export-emails" class="button" value="<?php _e('Export Emails', 'your_text_domain'); ?>">
    <?php
  }
}
// Xử lý yêu cầu xuất email
add_action('admin_init', 'handle_export_emails');
function handle_export_emails() {
  if (isset($_GET['export_emails'])) {
    export_customer_emails();
  }
}
// Hàm xuất email khách hàng
if (!function_exists('export_customer_emails')) { 
  function export_customer_emails() {
  if (!current_user_can('manage_woocommerce')) {
    return;
  }
  global $wpdb;
  // Xác định trạng thái đơn hàng dựa trên cột hiện tại
  $current_status = isset($_GET['post_status']) ? sanitize_text_field($_GET['post_status']) : 'all';
  $emails = []; 
  if ($current_status == 'all' || $current_status == '') {
    $order_statuses = array('wc-completed', 'wc-processing', 'wc-on-hold','wc-pending-payment','wc-cancelled','wc-refunded','wc-failed','wc-draft','wc-trash');
  } else {
    $order_statuses = array($current_status);
  }
  foreach ($order_statuses as $status) {
    $orders = $wpdb->get_results($wpdb->prepare(
      "SELECT ID FROM {$wpdb->prefix}posts WHERE post_type = 'shop_order' AND post_status = %s",
      $status
    ));
    foreach ($orders as $order_post) {
      $order = wc_get_order($order_post->ID);
      $email = $order->get_billing_email();
      if ($email && !in_array($email, $emails)) {
        $emails[] = $email;
      }
    }
  }
  // Xuất dữ liệu ra file CSV
  header('Content-Type: text/csv');
  header('Content-Disposition: attachment;filename=customer-emails.csv');
  $output = fopen('php://output', 'w');
  fputcsv($output, ['Customer Email']);
  foreach ($emails as $email) {
    fputcsv($output, [$email]);
  }
  fclose($output);
  exit();
}
}
// Thêm nút "Export Emails" vào trang đơn hàng của WooCommerce end
Thêm nút "Export Emails" vào trang order của WooCommerce
Thêm nút “Export Emails” vào trang order của WooCommerce
Chat hỗ trợ
Chat ngay