Giới thiệu

PHP là một trong những ngôn ngữ web phổ biến nhất. Các ứng dụng phổ biến bao gồm viết kịch bản phía máy chủ và tự động hóa. Hướng dẫn này ghi lại quá trình cài đặt và cấu hình của Trình quản lý quy trình FastCGI (FPM) PHP 8.1 trên máy chủ Ubuntu 20.04 chạy máy chủ web Nginx hoặc Apache .

php81

1. Cài đặt và cập nhật kho hỗ trợ

Để hỗ trợ cài đặt PHP 8.1 và đảm bảo phiên bản cập nhật nhất, hãy thêm kho lưu trữ chính được một trong các nhà phát triển Ubuntu hỗ trợ.

# sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php

Kho lưu trữ Nginx

Nếu bạn dự định sử dụng Nginx làm máy chủ web của mình, hãy thêm kho lưu trữ cụ thể của Nginx:

# sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/nginx-mainline

Kho lưu trữ Apache

Nếu bạn định sử dụng Apache làm máy chủ web của mình, hãy thêm kho lưu trữ cụ thể của Apache:

# sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/apache2

Cập nhật kho lưu trữ mới

Sau khi thêm kho lưu trữ, hãy cập nhật nguồn apt cục bộ và cập nhật mọi tệp cần thiết:

# sudo apt update -y

2. Cài đặt chính

Cài đặt Nginx

Cài đặt Nginx bằng cách chạy:

# sudo apt install -y nginx

Cài đặt Apache

Cài đặt Apache bằng cách chạy:

# sudo apt install -y apache2 libapache2-mod-fcgid

Cài đặt PHP

Cài đặt PHP và các tiện ích mở rộng phổ biến khác nhau bằng cách chạy:

# sudo apt install -y -q php8.1-{cli,fpm,mysql,gd,soap,mbstring,bcmath,common,xml,curl,imagick}

Để hỗ trợ PHP, hãy cài đặt giải nén và soạn thảo. Composer là một trình quản lý phụ thuộc PHP mã nguồn mở.

# sudo apt install -y -q unzip

# sudo curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Cho phép HTTP và HTTPS

Ubuntu 20.04 được cài đặt sẵn UFW, đây là một tường lửa cục bộ ngăn chặn lưu lượng truy cập máy chủ web. Cho phép lưu lượng HTTP và HTTPS bằng cách chạy:

# sudo ufw allow http
# sudo ufw allow https

Cấu hình phiên bản mặc định cho php8.1-fpm

sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php8.1
sudo update-alternatives --set phar /usr/bin/phar8.1
sudo update-alternatives --set phar.phar /usr/bin/phar.phar8.1

Cấu hình file www.conf

vi /etc/php/8.1/fpm/pool.d/www.conf

Thay listen = /run/php/php8.1-fpm.sock thành listen = 127.0.0.1:9001

vi /etc/nginx/sites-available/wordpress_http.conf

Thay thành nội dung

location ~ \.php(?:$|/) {
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9001;
        fastcgi_read_timeout 60s;
    }

Làm tương tự với file wordpress_http.conf

Sau khi làm xong, khởi Động Lại PHP-FPM và Máy Chủ Web:

Sau khi cấu hình xong, bạn nên khởi động lại dịch vụ PHP-FPM và máy chủ web để áp dụng

systemctl restart php8.1-fpm.service
systemctl restart nginx

Lưu ý: Bài viết này chỉ cung cấp hướng dẫn tổng quan. Thực hiện nâng cấp PHP là một quá trình phức tạp và có thể yêu cầu sự hiểu biết về cấu hình máy chủ và ứng dụng.

Chat hỗ trợ
Chat ngay