Thông thường khi bạn thêm trường số điện thoại vào Contact form 7 để nhận thông tin khách hàng, nhưng một số trường hợp khách hàng nhập thông tin không chính xác và vẫn gửi đi và bạn nhận được 1 contact không thể liên hệ được để hạn chế việc này bạn cần thêm một đoạn code nhỏ giúp bạn giải quyết tình trạng này và bắt buộc khách hàng nhập đúng định dạng số điện thoại tại việt nam

Check số điện thoại trên contact form 7

Thêm đoạn code này vào file function.php của theme hoặc child theme của bạn đang sử dụng để

/* * Kiểm tra số điện thoại có 10 số của Việt Nam */ 
function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) { 
$result = preg_match( '/^(0|\+84)(\s|\.)?((3[2-9])|(5[689])|(7[06-9])|(8[1-689])|(9[0-46-9]))(\d)(\s|\.)?(\d{3})(\s|\.)?(\d{3})$/', $tel ); 
return $result; 
} 
add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Ở đây mình sử dụng Preg_match để kiểm tra trường số điện thoại, các bạn nhớ ở trong phần cấu hình form của contact form 7 bạn phải để field là tel để khi ra form mới có tác dụng với dòng lệnh kiểm tra số điện thoại đó.

vậy là hoàn thành hướng dẫn cho các bạn thêm chức năng Check số điện thoại trên contact form 7 không sử dụng plugin.

error: Content is protected !!
Chat hỗ trợ
Chat ngay